wydrukowane przez https://falster-mon.city-map.dk/city/db/415903020006

Program kinowy 16.06.2021:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!